Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ
Шинэчлэгдсэн: 2017-07-04 11:17:45

Хэвлэх

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

/2017 оны 4 дүгээр сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), РМ2.5 тоосонцор, PM10 тоосонцор, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

2016-2017 оны хүйтний улирал буюу 2016 оны 10-12, 2017 оны 1-4 дүгээр сард Улаанбаатар хотын агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын дундаж агууламжийг өмнөх оны буюу 2015-2016 оны хүйтний улирлын дундаж агууламжтай харьцуулахад PM10 тоосонцор 7мкг/м3-ээр буюу 5%-аар, PM2.5 тоосонцор 3мкг/м3-ээр буюу 3%-аар, азотын давхар исэл 8мкг/м3-ээр буюу 19%-аар тус тус их, хүхэрлэг хийн агууламж 12мкг/м3-ээр буюу 27%-аар бага байлаа.

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарыг агаар бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах хэсэгт харуулав.

РМ10 тоосонцор

Зураг 1.  PM10 тоосонцрын хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 60%-аар, 2012-2013, 2013-2014 онуудтай харьцуулахад тус бүр 41%-аар, 2014-2015 онтой харьцуулахад 20%-аар тус тус бага байсан бол 2015-2016 онтой харьцуулахад 5%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 3.8 дахин, 2012-2013 он, 2013-2014 онд 2.6 дахин, 2014-2015 онд 1.9 дахин, 2015-2016 он, 2016-2017 онд 1.5 дахин их байна. (Зураг 1)

Зураг 2.  Хүйтний улирлын PM10 тоосонцрын

 сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын нийт суурин харуулуудын дүнгээр PM10 тоосонцрын 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 103мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 11%-аар их байна (Зураг 2).

PM10 тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард 11 цэгт нийт 311 удаа хэмжилт хийснээс 195 удаа буюу 63% нь агаарын чанарын стандарт дахь ХА-аас давсан.

4 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчимд 408мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 4.1 дахин их байсан байна.

РМ2.5 тоосонцор

Зураг 3.  PM2.5 тоосонцрын хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 32%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 26%-аар, 2013-2014 онтой харьцуулахад 6%-аар тус тус бага байсан бол 2014-2015 онтой харьцуулахад 12%-аар их, 2015-2016 онтой харьцуулахад 3%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 2.8 дахин, 2012-2013 онд 2.6 дахин, 2013-2014 онд 2 дахин, 2014-2015 онд 1.7 дахин, 2015-2016, 2016-2017 онд 1.9 дахин их байна. (Зураг 3)

Зураг 4. Хүйтний улирлын PM2.5 тоосонцрын

сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM2.5 тоосонцрын 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 27мкг/м3-д хүрсэн бөгөөд өмнөх оноос 29%-аар их байна (Зураг 4).

PM2.5 тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 7 цэгт 198 удаа тодорхойлсноос 53 удаа буюу 27% нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагдсан.

24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчим 112мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.2 дахин их байсан байна.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 5.  Азотын давхар исэл NO2-ийн хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь азотын давхар ислийн 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 9%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 28%-аар, 2013-2014 онтой харьцуулахад 2%-аар тус тус бага байсан бол 2014-2015 онтой харьцуулахад 14%-аар, 2015-2016 онтой харьцуулахад 19%-аар тус тус их байсан байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 1.1 дахин, 2012-2013 онд 1.4 дахин, 2013-2014 онд 1.02 дахин их байсан бол 2014-2015 он, 2015-2016 он, 2016-2017 онуудад ХА-аас даваагүй байна. (Зураг 5)

Зураг 6. Хүйтний улирлын азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин нийт харуулуудын дүнгээр азотын давхар ислийн 2017 оны 4-р сарын сарын дундаж агууламж 35мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 17%-аар их байна (Зураг 6).

Азотын давхар ислийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 13 цэгт 347 удаа тодорхойлсноос 63 удаа буюу 18%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан.

24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 13-р хороолол орчимд 106мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.1 дахин байсан байна.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 7.  Хүхэрлэг хий SO2-ийн хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 39%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 18%-аар, 2015-2016 онтой харьцуулахад 27%-аар тус тус бага байсан бол 2013-2014 он, 2014-2015 онуудтай харьцуулахад тус бүр 3%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 1.1 дахин их байсан бол бусад онуудад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. (Зураг 7)

Зураг 8. Хүйтний улирлын хүхэрлэг хийн сарын

 дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр хүхэрлэг хийн 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 13мкг/м3 байсан нь өмнөх оны  мөн үеийн түвшинд байлаа. (Зураг 8). Хүхэрлэг хийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 14 цэгт 346 удаа хэмжилт хийснээс 7 удаа буюу 2%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагдсан. 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Зурагт орчимд 64мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 1.3 дахин их байсан байна. Дэлгэрэнгүй үзэх

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.07-10.13/ 2019-10-14 245
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.30-10.06/ 2019-10-07 484
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.23-09.29/ 2019-10-02 566
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.16-09.22/ 2019-09-23 792
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.09-09.15/ 2019-09-16 887
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.02-09.08/ 2019-09-09 796
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.26-09.01/ 2019-09-04 601
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.19-08.25/ 2019-08-26 529
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.12-08.18/ 2019-08-20 782
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.05-08.11/ 2019-08-13 1653
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.29-08.04/ 2019-08-06 654
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.22-07.28/ 2019-07-30 688
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.15-07.21/ 2019-07-22 1160
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.08-07.14/ 2019-07-16 610
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.01-07.07/ 2019-07-08 1274
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.24-06.30/ 2019-07-01 1320
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.17-06.23/ 2019-06-24 580
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.10-06.16/ 2019-06-17 600
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.03-06.09/ 2019-06-10 662
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.27-06.02/ 2019-06-03 1170
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.20-05.26/ 2019-05-28 955
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.13-05.19/ 2019-05-20 798
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.06-05.12/ 2019-05-14 1052
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 10-12, 2019 оны 1-4 дүгээр сар/ 2019-05-07 962
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.29-05.05/ 2019-05-06 922
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.22-04.28/ 2019-04-29 839
Улаанбаатар хотын 2019 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-04-22 690
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.15-04.21/ 2019-04-22 627
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.08-04.14/ 2019-04-15 702
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.01-04.07/ 2019-04-08 853
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.25-03.31/ 2019-04-02 725
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.18-03.24/ 2019-03-25 760
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.11-03.17/ 2019-03-18 792
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.04-03.10/ 2019-03-11 828
Улаанбаатар хотын 2019 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-03-05 1608
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.25-03.03/ 2019-03-04 812
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.18-02.24/ 2019-02-25 887
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.11-02.17/ 2019-02-18 897
Улаанбаатар хотын 2019 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-02-13 906
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.04-02.10/ 2019-02-12 826
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.28-02.03/ 2019-02-04 1170
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.21-01.27/ 2019-01-28 850
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.14-01.20/ 2019-01-21 844
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.07-01.13/ 2019-01-14 845
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.01-01.06/ 2019-01-07 1074
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.24-12.30/ 2019-01-07 860
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.17-12.23/ 2019-01-07 732
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.10-12.16/ 2018-12-17 888
Улаанбаатар хотын 2018 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улиралын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-12-11 947
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.03-12.09/ 2018-12-10 914
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.26-12.02/ 2018-12-03 981
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.19-11.25/ 2018-11-27 799
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.12-11.18/ 2018-11-19 952
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.05-11.11/ 2018-11-13 929
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.29- 11.04/ 2018-11-06 912
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.22-10.28/ 2018-10-30 962
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.15-10.21/ 2018-10-23 1022
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.08-10.14/ 2018-10-15 1130
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.01-10.07/ 2018-10-08 1252
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.24-09.30/ 2018-10-01 1391
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.17-09.23/ 2018-09-24 1380
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.10-09.16/ 2018-09-17 1283
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.03-09.09/ 2018-09-10 1217
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.27-09.02/ 2018-09-03 1272
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.20-08.26/ 2018-08-27 1160
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.13-08.19/ 2018-08-20 1194
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.06-08.12/ 2018-08-14 1179
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.30-08.05/ 2018-08-06 1290
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.23-07.29/ 2018-07-31 1277
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.16-07.22/ 2018-07-23 1344
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.09-07.15/ 2018-07-17 1167
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.02-07.08/ 2018-07-09 1330
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.25-07.01/ 2018-07-02 1350
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.18-06.24/ 2018-06-27 1204
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.11-06.17/ 2018-06-19 1219
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.04-06.10/ 2018-06-11 1170
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.28-06.03/ 2018-06-05 1162
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.21-27/ 2018-05-29 1308
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.07-05.13/ 2018-05-15 1948
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.30-05.06/ 2018-05-07 1345
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.23-04.29/ 2018-05-01 1334
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.16-23/ 2018-04-25 1262
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.9-4.16/ 2018-04-17 1588
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-04-13 1977
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.26-2018.4.2/ 2018-04-10 1394
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.2-2018.4.9/ 2018-04-10 1668
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.19-2018.3.25/ 2018-03-27 1446
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.12-2018.3.18/ 2018-03-20 1423
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.05-2018.3.11/ 2018-03-12 1540
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 2 дугаар сар/ 2018-03-07 1620
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.26-2018.3.4/ 2018-03-06 1443
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.19-2018.2.25/ 2018-02-26 1637
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.12-2018.2.18/ 2018-02-19 1644
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 1 дүгээр сар/ 2018-02-13 1683
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.05-2018.2.11/ 2018-02-12 1548
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.29-2018.2.04/ 2018-02-05 1730
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.22-2018.1.28/ 2018-01-29 1563
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.15-2018.1.21/ 2018-01-22 1590
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.08-2018.1.14/ 2018-01-16 1637
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.01-2018.1.07/ 2018-01-08 1368
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.25-2017.12.31/ 2018-01-02 1551
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.18-2017.12.24/ 2017-12-25 1342
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.11-2017.12.17/ 2017-12-19 1454
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.04-2017.12.10/ 2017-12-11 1445
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.27-2017.12.03/ 2017-12-06 1990
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.20-2017.11.26/ 2017-11-28 1469
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/ 2017-11-23 1583
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.06-2017.11.12/ 2017-11-14 1601
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.30-2017.11.05/ 2017-11-06 2276
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.23-2017.10.29/ 2017-10-31 2070
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.16-2017.10.22/ 2017-10-24 1841
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.09-2017.10.15/ 2017-10-17 1564
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.02-2017.10.08/ 2017-10-09 1621
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.25-2017.10.01/ 2017-10-02 1591
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.18-2017.09.24/ 2017-09-26 1771
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.17-2017.09.17/ 2017-09-18 1552
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.04-2017.09.10/ 2017-09-11 1563
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.28-2017.09.03/ 2017-09-05 1550
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.21-2017.08.27/ 2017-08-29 1555
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.14-2017.08.20/ 2017-08-22 1681
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.07-2017.08.13/ 2017-08-14 1795
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.31-2017.08.06/ 2017-08-07 1536
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.24-2017.07.30/ 2017-07-31 1501
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.17-2017.07.23/ 2017-07-25 1531
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.10-2017.07.16/ 2017-07-18 1533
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.26-2017.07.02/ 2017-07-04 1584
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.19-2017.06.25/ 2017-06-27 1413
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.12-2017.06.18/ 2017-06-19 1520
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.05-2017.06.11/ 2017-06-13 1464
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.29-2017.06.04/ 2017-06-06 1645
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.22-2017.05.28/ 2017-05-29 1492
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.15-2017.05.21/ 2017-05-22 1564
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/ 2017-05-20 1196
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.08-2017.05.14/ 2017-05-17 1547
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.01-2017.05.07/ 2017-05-12 1446
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.24-2017.04.30/ 2017-05-01 2930
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 1569
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 1484
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 1465
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 1661
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 1457
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 1584
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 1558
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 1725
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 1542
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 1565
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 1468
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 1643
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 2214
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 1606
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 1638
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 1537
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 1697
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 2307
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 2297
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 1484
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 1525
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 1455
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 1539
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 1546
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 1543
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 1529
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 1613
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 1860
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 1624
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 1625
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 1584
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 1487
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 1638
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 1574
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 1535
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 1580
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 1647
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 1582
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 1528
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 1538
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 1506
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 1603
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 1618
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 1446
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 1593
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 1642
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 1552
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 1849
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 1703
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 1822
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 1953
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 2451
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 1897
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 1946
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 1739
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 1716
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 1924
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 2054
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 2056
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 2114
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 1982
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 2103
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 1893
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 2126
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 1820
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 2028
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 2232
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 2186
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 2175
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 2011
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 1934
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 2038
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 2250
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 2359
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 2196
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 2014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 2227
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 2120
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 2239
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 2230
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 2100
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 1926
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 2136
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 2357
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 2215
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 1857
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 2138
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 2068
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 2276
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 2136
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 2596
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 2659
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 1834
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 2588
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 2090
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 2602
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 2464
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 2020
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 2840
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 2651
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 2569
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 2018
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 2466
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 2315
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 2535
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 3184
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 2380
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 2866
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2544
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2160
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2118
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 2790
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 2822
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 2840
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 4422
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 4519
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 2903
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 5022
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 2966
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 3080
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 2554
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 3048
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 3396
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 2829
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 5353
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 3442
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 3364
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 3484
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 3767
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 5318
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 4262
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 5773
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 5078

Онцлох мэдээ

Урьдчилан сэргийлэх мэдээ

Маргаа
Дэлгэрэнгүй >
Улаанбаатар - 2019/10/18

20 цаг

10 50
O
CF
Үзэгдэлгүй

0 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2019/10/18

14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй

8 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store