Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ
Шинэчлэгдсэн: 2017-07-04 11:17:45

Хэвлэх

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

/2017 оны 4 дүгээр сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), РМ2.5 тоосонцор, PM10 тоосонцор, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

2016-2017 оны хүйтний улирал буюу 2016 оны 10-12, 2017 оны 1-4 дүгээр сард Улаанбаатар хотын агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын дундаж агууламжийг өмнөх оны буюу 2015-2016 оны хүйтний улирлын дундаж агууламжтай харьцуулахад PM10 тоосонцор 7мкг/м3-ээр буюу 5%-аар, PM2.5 тоосонцор 3мкг/м3-ээр буюу 3%-аар, азотын давхар исэл 8мкг/м3-ээр буюу 19%-аар тус тус их, хүхэрлэг хийн агууламж 12мкг/м3-ээр буюу 27%-аар бага байлаа.

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарыг агаар бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах хэсэгт харуулав.

РМ10 тоосонцор

Зураг 1.  PM10 тоосонцрын хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 60%-аар, 2012-2013, 2013-2014 онуудтай харьцуулахад тус бүр 41%-аар, 2014-2015 онтой харьцуулахад 20%-аар тус тус бага байсан бол 2015-2016 онтой харьцуулахад 5%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 3.8 дахин, 2012-2013 он, 2013-2014 онд 2.6 дахин, 2014-2015 онд 1.9 дахин, 2015-2016 он, 2016-2017 онд 1.5 дахин их байна. (Зураг 1)

Зураг 2.  Хүйтний улирлын PM10 тоосонцрын

 сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын нийт суурин харуулуудын дүнгээр PM10 тоосонцрын 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 103мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 11%-аар их байна (Зураг 2).

PM10 тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард 11 цэгт нийт 311 удаа хэмжилт хийснээс 195 удаа буюу 63% нь агаарын чанарын стандарт дахь ХА-аас давсан.

4 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчимд 408мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 4.1 дахин их байсан байна.

РМ2.5 тоосонцор

Зураг 3.  PM2.5 тоосонцрын хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 32%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 26%-аар, 2013-2014 онтой харьцуулахад 6%-аар тус тус бага байсан бол 2014-2015 онтой харьцуулахад 12%-аар их, 2015-2016 онтой харьцуулахад 3%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 2.8 дахин, 2012-2013 онд 2.6 дахин, 2013-2014 онд 2 дахин, 2014-2015 онд 1.7 дахин, 2015-2016, 2016-2017 онд 1.9 дахин их байна. (Зураг 3)

Зураг 4. Хүйтний улирлын PM2.5 тоосонцрын

сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM2.5 тоосонцрын 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 27мкг/м3-д хүрсэн бөгөөд өмнөх оноос 29%-аар их байна (Зураг 4).

PM2.5 тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 7 цэгт 198 удаа тодорхойлсноос 53 удаа буюу 27% нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагдсан.

24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчим 112мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.2 дахин их байсан байна.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 5.  Азотын давхар исэл NO2-ийн хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь азотын давхар ислийн 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 9%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 28%-аар, 2013-2014 онтой харьцуулахад 2%-аар тус тус бага байсан бол 2014-2015 онтой харьцуулахад 14%-аар, 2015-2016 онтой харьцуулахад 19%-аар тус тус их байсан байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 1.1 дахин, 2012-2013 онд 1.4 дахин, 2013-2014 онд 1.02 дахин их байсан бол 2014-2015 он, 2015-2016 он, 2016-2017 онуудад ХА-аас даваагүй байна. (Зураг 5)

Зураг 6. Хүйтний улирлын азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин нийт харуулуудын дүнгээр азотын давхар ислийн 2017 оны 4-р сарын сарын дундаж агууламж 35мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 17%-аар их байна (Зураг 6).

Азотын давхар ислийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 13 цэгт 347 удаа тодорхойлсноос 63 удаа буюу 18%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан.

24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 13-р хороолол орчимд 106мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.1 дахин байсан байна.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 7.  Хүхэрлэг хий SO2-ийн хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 39%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 18%-аар, 2015-2016 онтой харьцуулахад 27%-аар тус тус бага байсан бол 2013-2014 он, 2014-2015 онуудтай харьцуулахад тус бүр 3%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 1.1 дахин их байсан бол бусад онуудад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. (Зураг 7)

Зураг 8. Хүйтний улирлын хүхэрлэг хийн сарын

 дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр хүхэрлэг хийн 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 13мкг/м3 байсан нь өмнөх оны  мөн үеийн түвшинд байлаа. (Зураг 8). Хүхэрлэг хийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 14 цэгт 346 удаа хэмжилт хийснээс 7 удаа буюу 2%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагдсан. 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Зурагт орчимд 64мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 1.3 дахин их байсан байна. Дэлгэрэнгүй үзэх

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.05-08.11/ 2019-08-13 935
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.29-08.04/ 2019-08-06 293
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.22-07.28/ 2019-07-30 361
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.15-07.21/ 2019-07-22 277
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.08-07.14/ 2019-07-16 332
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.01-07.07/ 2019-07-08 319
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.24-06.30/ 2019-07-01 357
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.17-06.23/ 2019-06-24 356
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.10-06.16/ 2019-06-17 367
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.03-06.09/ 2019-06-10 435
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.27-06.02/ 2019-06-03 941
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.20-05.26/ 2019-05-28 722
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.13-05.19/ 2019-05-20 561
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.06-05.12/ 2019-05-14 819
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 10-12, 2019 оны 1-4 дүгээр сар/ 2019-05-07 707
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.29-05.05/ 2019-05-06 424
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.22-04.28/ 2019-04-29 607
Улаанбаатар хотын 2019 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-04-22 484
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.15-04.21/ 2019-04-22 417
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.08-04.14/ 2019-04-15 477
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.01-04.07/ 2019-04-08 607
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.25-03.31/ 2019-04-02 486
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.18-03.24/ 2019-03-25 550
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.11-03.17/ 2019-03-18 558
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.04-03.10/ 2019-03-11 612
Улаанбаатар хотын 2019 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-03-05 712
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.25-03.03/ 2019-03-04 605
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.18-02.24/ 2019-02-25 656
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.11-02.17/ 2019-02-18 674
Улаанбаатар хотын 2019 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-02-13 703
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.04-02.10/ 2019-02-12 629
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.28-02.03/ 2019-02-04 649
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.21-01.27/ 2019-01-28 634
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.14-01.20/ 2019-01-21 645
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.07-01.13/ 2019-01-14 640
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.01-01.06/ 2019-01-07 649
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.24-12.30/ 2019-01-07 645
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.17-12.23/ 2019-01-07 526
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.10-12.16/ 2018-12-17 685
Улаанбаатар хотын 2018 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улиралын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-12-11 740
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.03-12.09/ 2018-12-10 713
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.26-12.02/ 2018-12-03 767
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.19-11.25/ 2018-11-27 602
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.12-11.18/ 2018-11-19 762
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.05-11.11/ 2018-11-13 734
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.29- 11.04/ 2018-11-06 726
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.22-10.28/ 2018-10-30 774
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.15-10.21/ 2018-10-23 818
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.08-10.14/ 2018-10-15 920
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.01-10.07/ 2018-10-08 1021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.24-09.30/ 2018-10-01 1204
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.17-09.23/ 2018-09-24 1192
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.10-09.16/ 2018-09-17 1103
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.03-09.09/ 2018-09-10 1046
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.27-09.02/ 2018-09-03 1107
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.20-08.26/ 2018-08-27 1013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.13-08.19/ 2018-08-20 1032
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.06-08.12/ 2018-08-14 1023
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.30-08.05/ 2018-08-06 1108
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.23-07.29/ 2018-07-31 1131
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.16-07.22/ 2018-07-23 1162
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.09-07.15/ 2018-07-17 1019
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.02-07.08/ 2018-07-09 1172
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.25-07.01/ 2018-07-02 1206
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.18-06.24/ 2018-06-27 1072
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.11-06.17/ 2018-06-19 1106
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.04-06.10/ 2018-06-11 1063
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.28-06.03/ 2018-06-05 1064
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.21-27/ 2018-05-29 1199
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.07-05.13/ 2018-05-15 1167
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.30-05.06/ 2018-05-07 1226
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.23-04.29/ 2018-05-01 1230
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.16-23/ 2018-04-25 1153
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.9-4.16/ 2018-04-17 1463
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-04-13 1770
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.26-2018.4.2/ 2018-04-10 1247
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.2-2018.4.9/ 2018-04-10 1513
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.19-2018.3.25/ 2018-03-27 1330
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.12-2018.3.18/ 2018-03-20 1300
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.05-2018.3.11/ 2018-03-12 1443
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 2 дугаар сар/ 2018-03-07 1456
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.26-2018.3.4/ 2018-03-06 1318
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.19-2018.2.25/ 2018-02-26 1503
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.12-2018.2.18/ 2018-02-19 1503
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 1 дүгээр сар/ 2018-02-13 1522
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.05-2018.2.11/ 2018-02-12 1449
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.29-2018.2.04/ 2018-02-05 1582
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.22-2018.1.28/ 2018-01-29 1447
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.15-2018.1.21/ 2018-01-22 1466
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.08-2018.1.14/ 2018-01-16 1501
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.01-2018.1.07/ 2018-01-08 1261
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.25-2017.12.31/ 2018-01-02 1436
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.18-2017.12.24/ 2017-12-25 1235
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.11-2017.12.17/ 2017-12-19 1347
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.04-2017.12.10/ 2017-12-11 1313
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.27-2017.12.03/ 2017-12-06 1249
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.20-2017.11.26/ 2017-11-28 1355
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/ 2017-11-23 1286
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.06-2017.11.12/ 2017-11-14 1504
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.30-2017.11.05/ 2017-11-06 2126
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.23-2017.10.29/ 2017-10-31 1934
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.16-2017.10.22/ 2017-10-24 1709
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.09-2017.10.15/ 2017-10-17 1475
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.02-2017.10.08/ 2017-10-09 1505
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.25-2017.10.01/ 2017-10-02 1505
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.18-2017.09.24/ 2017-09-26 1489
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.17-2017.09.17/ 2017-09-18 1462
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.04-2017.09.10/ 2017-09-11 1455
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.28-2017.09.03/ 2017-09-05 1452
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.21-2017.08.27/ 2017-08-29 1443
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.14-2017.08.20/ 2017-08-22 1574
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.07-2017.08.13/ 2017-08-14 1675
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.31-2017.08.06/ 2017-08-07 1432
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.24-2017.07.30/ 2017-07-31 1404
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.17-2017.07.23/ 2017-07-25 1436
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.10-2017.07.16/ 2017-07-18 1430
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.26-2017.07.02/ 2017-07-04 1505
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.19-2017.06.25/ 2017-06-27 1316
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.12-2017.06.18/ 2017-06-19 1424
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.05-2017.06.11/ 2017-06-13 1356
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.29-2017.06.04/ 2017-06-06 1549
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.22-2017.05.28/ 2017-05-29 1403
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.15-2017.05.21/ 2017-05-22 1466
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/ 2017-05-20 1076
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.08-2017.05.14/ 2017-05-17 1448
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.01-2017.05.07/ 2017-05-12 1348
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.24-2017.04.30/ 2017-05-01 1536
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 1460
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 1408
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 1353
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 1562
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 1361
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 1477
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 1476
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 1604
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 1455
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 1482
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 1376
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 1533
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 2064
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 1520
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 1538
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 1457
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 1604
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 2173
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 2189
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 1410
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 1429
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 1376
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 1443
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 1455
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 1438
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 1425
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 1520
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 1773
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 1525
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 1547
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 1505
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 1404
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 1539
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 1475
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 1429
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 1478
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 1538
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 1483
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 1420
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 1426
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 1409
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 1513
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 1532
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 1348
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 1505
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 1545
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 1460
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 1725
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 1614
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 1737
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 1853
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 1742
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 1806
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 1858
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 1644
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 1613
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 1834
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 1968
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 1945
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 2004
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 1883
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 2016
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 1812
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 2015
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 1701
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 1924
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 2133
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 2085
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 2072
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 1912
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 1823
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 1931
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 2141
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 2267
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 2103
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 1906
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 2132
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 2030
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 2137
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 2130
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 2004
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 1835
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 2042
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 2248
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 2125
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 1772
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 2057
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 1964
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 2186
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 2007
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 2488
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 2546
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 1725
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 2484
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 1985
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 2513
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 2374
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 1912
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 2749
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 2529
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 2476
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 1916
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 2366
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 2205
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 1838
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 3087
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 2247
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 2749
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2412
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2082
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 2690
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 2724
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 2733
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 4311
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 4403
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 2791
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 4910
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 2863
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 2980
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 2456
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 2937
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 3292
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 2736
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 5162
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 3309
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 3254
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 3367
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 3624
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 5209
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 4121
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 5586
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 4914

Онцлох мэдээ

Улаанбаатар - 2019/08/18

8 цаг

12 53
O
CF
Үзэгдэлгүй
1 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2019/08/18

19 66
O
CF
Үүлшинэ

7 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store